Kat karşılığı inşaat sözleşmesi

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, diğer bir ismi ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, Borçlar Kanununda düzenlenmemiş bir inşaat sözleşmesi türüdür. Yasal düzenlemede açık tanımlaması olmamakla birlikte, arsa sahibi ile müteahhit arasında yapılan, müteahhidin, arsa sahibinin kendisine devredeceği belirli arsa paylarına karşılık olarak kendi malzemesiyle arsa üzerine bağımsız bölümler inşa etmek suretiyle […]

İnşaat Ruhsatı

İNŞAAT RUHSATI/İZNİ Ruhsat, inşaat yapabilmek için yetkili mercilerce alınan izindir. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamına giren bütün yapıların inşaatına başlayabilmek için inşaat izni (inşaat ruhsatnamesi); biten inşaatların kullanılması için de iskân yani kullanım izni alınması zorunludur. İnşaat izni olmadan yapılan inşaatlar kaçak inşaat sayılır ve bu da inşaatın yıkılması gibi ağır derecede yaptırımlara tabidir. Ancak […]

YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN GETİRDİKLERİ 4

YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN GETİRDİKLERİ- 4 6502 sayılı Yeni “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun” konu edildiği yazı dizimizin son yazısı ile sizlere kanun kapsamında düzenlenen birkaç hususa ek olarak yaşanabilecek uyuşmazlıklarda nereye başvurmamız gerektiği hakkında bilgi vermek isteriz. Şöyle ki; Tüketiciyi Bilinçlendirici yayın yapma zorunluluğu getirilmiştir.   Ülke genelinde yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşları […]

YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN GETİRDİKLERİ 2

YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN GETİRDİKLERİ- 2 23.12.2013 tarihli yazımız ile dile getirmeye başladığımız, 6502 sayılı Yeni “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” kapsamında getirilen yenilikler bugünkü yazımız ile de tüketicilerin dikkatine sunulmaktadır. Şöyle ki; Bankacılık sözleşmeleri ile ilgili olarak tüketicinin korunması amacıyla bazı radikal düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda bankalar, kredi sözleşmesi imza altına alınmadan evvel makul […]

Yeni TKHK- Getirdikleri 1

  YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN GETİRDİKLERİ – 1 6502 sayılı yeni “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” yayım tarihi olan 28 Kasım 2013 tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecek olup, tüketici lehine birçok düzenlemeyi ihtiva etmektedir. Yeni Türk Borçlar Kanununa, Türk Ticaret Kanununa ve AB direktiflerine uyum sağlanabilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi adına 4077 sayılı […]

ÜCRETLERİN BANKA KANALI İLE ÖDENMESİ ZARURETİ

ÜCRETLERİN BANKA KANALI İLE ÖDENMESİ ZARURETİ   İş sözleşmesinin işverene yüklediği asli ödev, ücret ödeme yükümlülüğüdür. Mezkur ücret, işçinin iş görme borcunun karşılığı olarak takdir edilmektedir. İşçiler yaptıkları hizmetin akabinde ücrete hak kazanırken, memur ve gazetecilerin ücreti peşin olarak ödenmektedir. İş Kanunun ilgili maddeleri uyarınca işçi ücret, ikramiye prim ve benzer istihkakların Türk parası cinsinden […]

USULSÜZ TEBLİGATA DİKKAT 1

USULSÜZ TEBLİGATA DİKKAT                      Firmalar, maalesef her gün usulüne uygun yapılmayan tebligatlar nedeniyle mağdur olmakta ve ticari, idari ve/veya hukuksal yönden hak kaybına uğramaktadır. Firma çalışanlarının veya o sırada orada bulunan her hangi birinin aldığı tebligattan haberdar olmayan firma yetkilisi, tebligat içeriğinden bihaber olduğundan kimi zaman aşılması zor bir durumla yüz yüze kalmaktadır. İşte bu […]

ŞİRKETLER DE İNSAN ORGANİZMASINA BENZER

ŞİRKETLER DE İNSAN ORGANİZMASINA BENZER Dünya çapında şirketler hakkında yapılan araştırmalar şirketlerin ömrünün genel itibari ile 12 sene olduğunu göstermektedir. Şirketler de insanlar gibi gelişim seyretmekte,hastalanmamak için gerekli önlemleri en başta almalı, buna rağmen hastalanır ise de uygun reçeteleri tatbik etmelidir. Aksi takdirde nasıl ki geç müdahale halinde insan yaşamı tehlikeye giriyor, telafisi imkansız hasarlarla […]

REKABET YASAĞINDA GÖREVLİ MAHKEME

REKABET YASAĞININ İHLALİNDEN DOĞAN CEZAİ ŞART ÜCRETİ GÖREVLİ MAHKEME Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2011/8669 E. 2013/12931 K. İş Sözleşmesinin devamı sırasında rekabet yasağının ihlali şeklindeki sadakatsizlik iş mahkemesinde görülecek bir davanın konusunu oluşturur. Ancak sözleşmenin sona ermesinden sonra  gerçekleşen eylemi sebebiyle cezai şart istenmesi halinde rekabet memnuiyeti iş mahkemelerinde değiş ticaret mahkemelerinde davaya konu edilmelidir. […]

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE MÜTEAHHİDİN AYIBA KARŞI SORUMLULUĞU

          İnşaat sözleşmelerinde eserin sözleşmenin amacından anlaşılan ifa menfaatini karşılamaya elverişli olmaması durumunda müteahhidin ayıba karşı tekeffülü gündeme gelir. Söz konusu sorumluluk BK’nın 359- 363. maddeleri arasında düzenlenmiş olup, iş sahibinin sözleşmeden beklenen yararının korunması amaçlanmıştır. İnşaatın ayıplı olması esasen sözleşmede belirlenen niteliklerin eser tamamlanıp bittiğinde gerçekleşmemiş olmasıdır. Ayrıca üzerinde durulması gereken bir diğer […]