Fikri mülkiyet hakları genelinde ve patent, marka, endüstriyel tasarım, alan adları, haksız rekabet ve bilgi transferi ile ilgili hakların tesisi ve korunması için danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

MARKA –PATENT HİZMETLERİMİZ

Patent

Patent tescili buluş niteliği taşıyan ürün ve yöntemlerin korumasına 20 yıllık bir süre ile olanak sağlar. Patent koruması başvuru yapılan ülke sınırlarında geçerli olup, patent hakları istenirse 3.kişilere devredilebilir veya önceden belirlenmiş süre ve koşullarla lisans verilebilir. Diğer yandan, yine patent korumasına benzer bir koruma olan Faydalı Model tescili, buluş unsuru taşımayan ancak teknik bir problemi yeni bir yaklaşımla çözen ürünlere 10 yıllık bir koruma sağlamaktadır. Ancak, yöntemler ve kimyasal maddeler Faydalı Model tescilinin koruma kapsamı dışındadır.

Patentler, teknik problemlere getirdikleri benzersiz çözümleri nedeniyle, bilginin evrensel gelişimine ve paylaşımına olanak sağlarken aynı zamanda buluşun ortaya çıkarılması ve hayata geçirilmesi için harcanan maddi kaynakların da ikame edilmesini mümkün kılmaktadır. Bu anlamda patentler bilginin ortaya çıkmasında tetikleyici ve sağladığı tekel haklar sayesinde ödüllendirici bir unsurdur.

Patent ve Faydalı Model tesciliyle ilgili hizmetlerimiz;

 • Ön araştırma
 • Tarifname takımının hazırlanması
 • Başvuru işlemleri
 • İzleme
 • İtiraz ve Görüş hazırlanması
 • Yıllık ücret ödemesi
 • Sicil kaydı değişiklikleri
 • Yurt Dışı Patent tescil işlemleri
 • Uluslararası Patent Başvurusu (PCT)
 • Avrupa Patent Başvurusu (EP)
 • Ulusal Patent Başvurusu

Marka

Marka tescili, bir ürün/hizmet için işletmenin harcadığı zaman, bilgi, deneyim ve maddi kaynakların korunması açısından büyük önem taşır, marka tesciliyle rekabet gücünün artırılması mümkün olmaktadır. Marka tescili başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile koruma sağlar, bu koruma her 10 yılda bir yenileme yapılarak sınırsız süre için uzatılabilir

Marka hizmetlerimiz;

 • Ön araştırma
 • Başvuru
 • İzleme
 • İtiraz ve Görüş hazırlanması
 • Yenileme
 • Sicil kaydı değişiklikleri
 • Yurt Dışı Marka tescil işlemleri
  • Uluslararası Marka tescili (MADRİD)
  • Topluluk Markası tescili (CTM)
  • Ulusal Marka tescili

Endüstriyel Tasarım

Bir ürünün pazarlaması ve ticari başarısı o ürünün tüketici tarafından algılanmasını ve farklılaşmasını sağlayan tasarımından ayrı düşünülemez. Endüstriyel tasarım tesciline bir ürünün, görme ve dokunma duyuları ile algılanabilen unsurları konu olmaktadır. Ürüne ait biçimler, dokular, renk kombinasyonları, süslemeler göz önüne alındığında endüstri ürünleri, el sanatları, takılar, saatler ve günlük yaşamın bir parçası olan pek çok ürün endüstriyel tasarım ile doğrudan ilişkilidir.

Tasarım tescili başvuru tarihinden itibaren 5 yıllık bir süre ile koruma sağlarken bu süre her 5 yılda bir yenilenerek toplamda ve en fazla 25 yıla kadar uzatılabilir.

Endüstriyel tasarım hizmetlerimiz;

 • Ön araştırma
 • Başvuru
 • İzleme
 • İtiraz ve Görüş hazırlanması
 • Yenileme
 • Sicil kaydı değişiklikleri
 • Yurt Dışı Tasarım tescil işlemleri
  • Uluslararası Tasarım tescili
  • Topluluk Tasarım tescili
  • Bölgesel Tasarım tescili
  • Ulusal Tasarım tescili

Alan Adı Tahsisi

Alan Adı tahsisi doğrudan sınai mülkiyet haklarının bir unsuru olmamakla birlikte özellikle web sitelerinin, markanın pazarlama faaliyetlerinin önemli bir parçası olması nedeniyle marka korumasının bir tamamlayıcı/destekleyici faktörü olarak düşünülmesi yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda Alan Adı araştırması, tahsisi, yenilemesi ve alan adı uyuşmazlıklarıyla ilgili çözümler ekibimiz tarafından sunulmaktadır

DİĞER HİZMETLERİMİZ

Entegre Devre Topografyası

Entegre devre topografyası; bir entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisidir.

Bilinen elemanların ve ara bağlantıların düzenlenmesinden oluşan bir entegre devre topoğrafyası, bütün olarak ele alındığında, bir araya getirilmiş şekli bakımından orijinallik şartını taşıyorsa korumadan yararlanır. Entegre devre topografyası tasarımcısının özgün fikri çabası ile ortaya çıkarılmış ve tasarlama sırasında entegre devre üreticileri ve entegre devre topoğrafyası tasarlayıcıları arasında bilinmiyorsa orijinal olarak kabul edilir. Orijinal niteliğe sahip entegre devre topoğrafyaları, tescil belgesi verilerek korunur.

Entegre devre topoğrafyasına sağlanan korumanın başlangıcı; entegre devre topoğrafyasının, hak sahibi tarafından veya onun izniyle üçüncü bir kişi tarafından, yurt içinde veya yurt dışında ilk kez ticarî açıdan piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren iki yıl içinde tescil başvurusunun da yapılmış olması kaydıyla; sözü edilen piyasaya sürülme tarihi veya ticarî açıdan piyasaya sürümün olmadığı hâllerde, tescil başvurusunun yapıldığı tarihtir. Koruma süresi, başlangıç tarihinden itibaren on yıldır.

Coğrafi İşaret Tescili

Coğrafi işaretler aslen nitelik, kalite standardı ve denetim unsuruyla geleneksel ve yöresel ürünlerin orijinal halleriyle bir sonraya aktarılmasına ve tüketicilerin korunmasına hizmet etmektedir. Türkiye coğrafyası göz önüne alındığında korunmaya muhtaç pek çok ürünün olduğu görülecektir. Bu ürünlerin korunmasının yasal zemini Coğrafi İşaret tescilidir. Coğrafi İşaret tescil başvurusu ürünün üreticileri gerçek ve tüzel kişiler, tüketici dernekleri ve ilgili kamu kuruluşları tarafından yapılabilmektedir ve tescil işlemleri Türk Patent Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Coğrafi İşaret tescil süreçleriyle ilgili hizmetler firmamız tarafından vermektedir.

Telif Hakları

Bilim ve edebiyat, müzik, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat ürünleri eser olarak kabul edilir ve Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilen telif haklarıyla korunur. Koruma süresi, eser sahibi yaşadığı sürece ve ölümünden itibaren 70 yıldır.

Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları kapsamında olmak üzere strateji geliştirme, planlama, ar-ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve genel mevzuat bilgilendirmesi konularında kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda özel danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmektedir. Diğer yandan, sınai mülkiyet uyuşmazlıkları, arabuluculuk ve dava süreçleri iş birliği içinde olduğumuz avukatlarımızla birlikte yürütülmektedir

Teknik Rapor Hazırlanması

Patentlenebilirlik, faaliyet serbestliği, patent hükümsüzlüğü, patent ihlali, değerleme, teknoloji transferi konularında teknik raporlar tarafımızca hazırlanmaktadır