ek ücret

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE TEKRAR EDİLEN DERSLER İÇİN

“EK ÜCRET ALINMASI”

 

Vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler her dönem, aldıkları dersler için dönemlik ücret öderler. Dönemde almış oldukları dersleri geçemeyen, başarısız olan öğrenciler, bir sonraki dönemde başarısız oldukları bu dersleri tekrar almak zorundadırlar. Tekrar alınan bu dersler için üniversiteler, öğrencilerinden ikinci bir ücret daha talep etmektedir. Zorunlu alınması öngörülmüş olan bu derslerden ikinci bir ücret tahsil edilmesinin hukuka uygun olup olmadığı tartışma konusu yaratmıştır.

Bu tartışma kapsamında İstanbul’da bir vakıf üniversitesinde okuyan öğrencinin İstanbul 4. Tüketici Mahkemesi’nde (2009/172E, 2012/868K); kaldığı derslere ilişkin ödediği ek ücretler için açtığı dava, tartışmayı sonlandırıcı ve bu türdeki diğer davalara emsal olabilecek niteliktedir. Bu dava bakımından öğrencinin başarısız ders ve alt sınıf ders ücretlerinin yeniden alınmasının davalı üniversite açısından sebepsiz zenginleşme teşkil ettiği sonucuna varılmıştır. 2547 sayılı Kanun Ek m.10 “Vakıflar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumları çalışmalarını devlet yükseköğretim kurumları gibi, her ders yılı sonunda Yükseköğretim Kuruluna sunarlar. Bu kurumlar mali, idari ve ekonomik konularda Yükseköğretim Kurulunun gözetim ve denetimine tabidirler.” diyerek ders ücretini belirleme konusunda takdiri Yükseköğretim Genel Kurulu kararına bırakmıştır. Söz konusu davada Yükseköğretim Genel Kurulu, “Vakıf Yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilerden kayıt yaptırdıkları dönem ve eğitim-öğretim yılı için ücret alındığı, bir üst sınıfa geçen ve bir önceki eğitim-öğretim yılı/dönemi için ücret ödemiş olan öğrencilerden daha önce alıp da başaramadığı ve yeniden alması gereken ve ücretleri daha önce alınmış/ödenmiş olan  alt sınıf dersleri için bir ücret alınmasının uygun olmadığına” karar vermiştir. Bu karar ile birlikte öğrencilerden zorunlu tekrar edilen dersler için ek ücret alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun bu kararıyla bir tartışma sona ererken başka bir tartışma konusu ortaya çıkmıştır. Bu da tekrar edilen dersler için ek ücret alınamayacağı kararının yaz okulunda alınan ücretler içinde geçerli olup olmayacağıdır. Bilindiği üzere yaz okulunda da dönem içinde başarısız olunan, geçilemeyen dersler alınabilmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta yaz okulunun ihtiyari nitelikte olmasıdır. Yukarıdaki emsal kararda sebepsiz zenginleşme teşkil eden öğrenciden alınan ek ücret, bir sonra ki dönemde de zorunlu alınması gereken derse ilişkindir. Oysaki yaz okulu ihtiyari yani öğrencinin isteğine bağlı bir dönemdir. Burada bir zorunluluk olması söz konusu değildir. Bu nedenle de yukarıda açıklanan karar yaz okulunda ödenen ücretlerin iadesini kapsamamaktadır. Yaz okulunda öğrencilerin tercih etme hakkı bulunmaktadır. Öğrenciler dilerse ücretini ödeyerek yaz okulunda başarısız oldukları dersi bir kez daha alır, dilerse de bir sonraki dönemde aynı dersi zorunluluk kapsamında tekrar alır. Burada bir zorunluluk söz konusu olmadığından yaz okulu için ödenen ücretler sebepsiz zenginleşme teşkil etmez.

Sonuç olarak, yukarıdaki emsal teşkil edecek olan bu kararla birlikte Vakıf üniversitelerinde okuyan tüm öğrenciler, bugüne kadar zorunlu olarak dönem içinde ödemiş oldukları başarısız derslere ilişkin ek ücret bedellerini mahkeme yoluyla geri alabilirler. Öğrenciler bu ücretleri alma konusunda Borçlar Kanunu’nda ki genel zamanaşımı süresi olan 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Yani geriye dönük olarak 10 yıl öncesine kadar ödenmiş ek ücretler geri alınabilmektedir!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *