İNŞAAT RUHSATI/İZNİ

Ruhsat, inşaat yapabilmek için yetkili mercilerce alınan izindir. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamına giren bütün yapıların inşaatına başlayabilmek için inşaat izni (inşaat ruhsatnamesi); biten inşaatların kullanılması için de iskân yani kullanım izni alınması zorunludur. İnşaat izni olmadan yapılan inşaatlar kaçak inşaat sayılır ve bu da inşaatın yıkılması gibi ağır derecede yaptırımlara tabidir.

Ancak 3194 sayılı İmar Kanunu 27. maddeye 2013 yılında yapılan bir değişiklikle ruhsat almaksızın yapılabilecek inşaatlar eklenmiştir. Bu istisna kapsamında “Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz.” hükmü yer alır.  Bu bakımdan İmar Kanunu m.27’de sayılan yerler için inşaat ruhsatı olmadan da inşaat yapılabilir.

  • İnşaat yapabilmek için bu alınması zorunlu izni kim verir?

Yapılacak inşaat, imar sınırları içerisinde ise izni verme yetkisi ilgili belediyeye, imar sınırları dışında ise valiliğe aittir. Yapı ruhsatiyesi almak için belediye veya valilik bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sadece tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge), mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi gereklidir.

Belediyeler veya valiliklerce ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir. Eksik veya yanlış olduğu takdirde; müracaat tarihinden itibaren on beş gün içinde müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlışları yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç on beş gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir.

  • Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır.

Ruhsatlı yapılarda dahi değişiklik yapılması yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Bu nedenle gerek baştan yapılacak inşaatlarda, gerek tadilatlarda mutlaka inşaat ruhsatı alınmalıdır. Yapılan değişiklikle bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa ve nitelik değişmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaz.

Tadilat ruhsatı alınmadan yapılan değişiklikler kaçak sayılacaktır. Ancak; derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir. Bu tür tadilat ve tamiratlar inşaat izni alınmadan da yapılabilir.

  • İnşaatın resmen bitme günü ne zamandır?

İmar Kanununa göre, inşaatın bitme günü, kullanma izninin (iskân) verildiği tarihtir. İmar Kanununa göre, iskân verilmeyen ve alınmayan yapılarda izin alınıncaya kadar elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmaz.