YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN GETİRDİKLERİ- 2

23.12.2013 tarihli yazımız ile dile getirmeye başladığımız, 6502 sayılı Yeni “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” kapsamında getirilen yenilikler bugünkü yazımız ile de tüketicilerin dikkatine sunulmaktadır. Şöyle ki;

 • Bankacılık sözleşmeleri ile ilgili olarak tüketicinin korunması amacıyla bazı radikal düzenlemeler yapılmıştır.
  1. Bu kapsamda bankalar, kredi sözleşmesi imza altına alınmadan evvel makul bir süre içerisinde tüketiciyi sözleşmenin şartları hakkında yazılı olarak bildirmekle mükelleftir.
  2. Ayrıca tüketici 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin kredi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.
  3. Tüketici sözleşmelerindeki kefalet Türk Borçlar Kanunu kapsamında adi kefalet olarak kabul edilecektir.
  4. Bankalarca kredi verilmesi hususu sigorta yapılması ön koşuluna bağlanamayacaktır.
  5. Konut ve otomobil gibi tüketici kredileri için hesap açılması halinde bu hesaptan bir ücret veya masraf talep edilemeyecektir.

 

 • Tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşme olan Ön ödemeli Konut satışlarından da yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda;
  1. Bahsi geçen tarzda yapılan satışlar devletin ilgili kurumları tarafından daha sıkı denetim altına alınmıştır.
  2. Konut veya tatil amaçlı taşınmazların satışı resmi şekil şartına bağlanmış bu sayede satıcıların geçerlilik şartına uyulmadığı ve bu nedenle tüketiciye karşı sorumlu olunmadığı yönündeki savunmalarının önüne geçilmiştir. Ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. Dolayısıyla; satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.
  3. Ön ödemeli konut satışında devir veya teslimin, sözleşme tarihinden itibaren azami otuz altı aylık süre içerisinde gerçekleşmesi öngörülmüştür.
  4. Ön ödemeli satışlarda da 14 günlük cayma hakkının olduğu, bunun yanı sıra söz konusu taşınmazların tüketiciye teslimine kadar tüketicinin dönme hakkı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

 • Birçok tüketicinin mağdur olmasına neden olan kapıdan satışlara ilişkin de kanun olumlu düzenlemelere imza atmıştır.
  1. Kanun kapıdan satış ibaresi yerine iş yeri dışında yapılan satış ibaresi kullanmak suretiyle ilgili hükümlerin uygulanma alanını genişletmiştir.
  2. İş yeri dışında satış yapabilecek firmaların asgari 50.000,00TL sermayeye sahip olması öngörülerek bu tarzda satış yapan firmaların güvenilirliği sağlanmaya çalışılmıştır.
  3. İş yeri dışında yapılan satışlarda 7 günlük cayma süresi terk edilmiş, cayma süresi 14 güne çıkartılmıştır.
  4. İş yeri dışında yapılan satışlara ilişkin sözleşmelerin yazılı olarak yapılması, sözleşme tarihinin tüketici tarafından el yazısı ile yazılması ve imza altına alınması da sözleşmenin geçerlilik şartı haline getirilmiştir.

Evvel tarihli, bugünkü ve sonraki yazılarımızın tüketicilerin haklarından haberdar olmasında rol oynayacağı inancıyla iyi günler. 27.12.2013

Av. Ebru ÇAĞLAR

ÇABA HUKUK BÜROSU